dijous, 18 de desembre de 2014

La mímica a l'escola


Descripció de l’activitat:

L’activitat consisteix en representar verbs fent mímica, els quals seran proporcionats pel mestre, mentre que la resta dels companys del grup hauran d’anar endevinant cada una de les paraules.
Què treballem?

Amb aquest exercici els infants poden treballar la mímica i la interpretació, alhora que aquireixen nou vocabulari i, no tant sols això, sinó també a saber-lo representar. La interpretació és molt important perquè els companys puguin entendre el que s’està representat, això fa que els alumnes vagin agafant confiança en ells mateixos i tinguin molta més seguretat al relacionar-se amb els demés.

Reflexió:

És una proposta molt dinàmica que, al mateix temps, es treballen nous continguts de llengua, en aquest cas, vocabulari relacionat amb els verbs. Això fa que sigui una activitat molt completa per als nens. La mímica, doncs, és realment important en el camp del teatre, però també ho és per sí mateix, com a expressió artística, atès que actualment es valora l’expressió corporal tant com la verbal. Requereix, a més a més, una tècnica molt depurada. Els gestos han de ser clars, exagerats i molt precisos.


La música inspira


Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat consisteix en realitzar una actuació a partir de diferents músiques desconegudes pels infants fins al moment previ a la realització de la dinàmica en grup. A partir d’aquestes músiques s’han d’inventar una història segons el que la música els transmet. El més complicat, però, és pensar la idea principal amb el poc temps previ abans de l’actuació.


Què treballem?
Amb aquesta activitat es treballa l'escolta atenta d'una música desconeguda. Seguidament es treballa la posada en comú i el treball cooperatiu dels alumnes per a decidir quina posada en escena portaran a terme. Posteriorment a aquesta contextualització es treballa l'adquisició de rols i posada en escena.

Reflexió:

Podem dir que és una activitat molt completa, ja que no es centra únicament en un aspecte, sinó que interrelaciona els temes que motiven i criden més l’atenció als infants. És una activitat molt motivadora, ja que barreja la música, que és un recurs molt útil per cridar l’atenció dels infants, i l’actuació i posada en escena que ajuda als alumnes a confiar més si mateixos i a aprendre a moure’s i conèixer el seu propi cos i l’entorn.

 

Un, dos, tres...


Descripció de l’activitat:

L’activitat té el mateix funcionament que el “pica paret” tradicional afegint una consigna: representar un animal, un objecte, un ofici, etc. que els alumnes hauran de complir cada cop que es piqui la paret. Per tant, els participants, un cop el que para pica la paret, han de representar una consigna determinada amb el seu cos.


Què treballem?

És una activitat molt entretinguda i que permet treballar diverses consignes proposades pels alumnes, ja que poden representar diferents figures de diverses temàtiques. Això permet als alumnes concentrar-se i relaxar-se, atès que han de pensar el que volen representar.


Reflexió:


Excercici fàcil d’organitzar, atès que, per una banda, no és necessari cap material i, per l’altra, les consignes donen molt de joc a l’activitat per poder introduir qualsevol contingut, així com representació d’obres d’art, oficis o sentiments. És una activitat molt interessant que permet als alumnes treballar diversos rols alhora que es treballa la capacitat de representació d'aquests mentre s'ha de tenir un control del cos en un espai i temps concret establert per la duració de "la cançó" propia del joc.


Acrosport a l'aula


Descripció de l’activitat:

L’acrosport és una activitat acrobàtica que consisteix en formar figures humanes al terra. Integra aquests elements fonamentals: formació de figures o piràmides corporals, acrobàcies i elements de força, flexibilitat i equilibri. Si ho volem fer més difícil també podem incloure-hi transicions acrobàtiques i música. És una activitat molt interessant ja que permet treballar tant en grups reduïts (parelles) com en grups de diversos alumnes fet que permet realitzar formes i estructures completament diverses i amb complexitat diferent.


Què treballem?

Mitjançant la dinàmica de l’acrosport treballem la força, la flexibilitat, la propulsió i l’equilibri amb les infants. Cal dir, però, que cada infant tindrà una funció o habilitat segons la seva figura. Per tant, parlem del “base”, sent la persona que subjecta, i “‘làgil”, sent la persona que realitza els elements d’equilibri i flexibilita o salts acrobàtics .


Reflexió:
Creiem que aquesta activitat és molt important, atès que cada alumne del grup-classe té un paper fonamental, és a dir, no hi ha diferències que valguin, ja que les diferències sumen. És necessàri, doncs, tant el base com l’àgil i, per tant, mitjançant aquesta dinàmica estem deixant enrere tots els prejudicis i inseguretats, deixant veure una bona autoestima.


Acrosport - PiràmideL'ombra del nostre JODescripció de l’activitat:

És una activitat interdisciplinar perquè els alumnes han de posar en pràctica la interelació de les tres matèries del modul la música, la plàstica i la dansa. A partir de grups han de representar un tema que tingui una continuïtat i un sentit propi, com per exemple, les quatre estacions de l’any. El punt fort de l’activitat, pero, és que la representació s’ha de fer mitjançant ombres i diferents materials que el mestre proporciona per tal de  complementar i acompanyar la nostra actuació.

Què treballem?

Estem treballant amb els alumnes la imaginació de crear una representació a partir de materials com les ombres xineses, en les quals és molt important la precisió dels moviments per tal que quedin clars des de l’altra banda de la pantalla.

Reflexió:

És una proposta molt interessant per poder practicar amb els nens, ja que aquest material és molt motivador amb els infants. A més a més, poden experimentar amb l’entorn que els envolta i conèixer nous recursos fet que provoca una curiositat i motivació extra. Així com en la resta d’activitats de la sessió interdisciplinar, els nens i nenes poden treballar tots els aspectes relacionats amb l’expressió corporal com per exemple: el moviment, la vergonya, la confiança, els sentiments, la imaginació, la coordinació de moviments, la precisió i l’autonomia.     

Imaginem


Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat consisteix en representar una acció a partir de diferents objectes. El mestre és qui presenta aquests objectes, els quals els podem trobar a la nostra vida quotidiana. A partir d’aquí, cada alumne ha d’agafar-ne un i representar el primer que li vingui al cap en pensar en aquest objecte, sense que aquesta representació hagi d'anar lligada estrictament a l'ús real d'aquell objecte. Permet crear consignes diferents afegint so a la representació.


Què treballem?

Els nens treballen la imaginació i la improvització, ja que han de representar ràpidament allò que els hi passa per la ment quan veuen l’objecte.


Reflexió:

Aquesta activitat ajuda als alumnes a desinivir-se i perdre la vergonya amb els companys. És molt interessant veure l'evolució del moviment des del primer cop que es porta a terme fins que s'ha perdut la vergonya en acabar l'activitat.

Mans de tempesta


Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat comença creant una rotllana amb tots els membres del grup-classe, on es determinen dos rols: el director i la tempesta. Un alumne fa de director, el qual serà l’encarregat de dirigir la tempesta i podrà decidir la intensitat i la durada d’aquesta. La tempesta, en canvi, és la resta del grup i són els encarregats de donar so a aquesta. El soroll de la tempesta es pot aconseguir de diferents maneres: segons la intensitat que el director hi vulgui posar picant de mans, picant amb els dits d’una mà al palmell de l’altra…

Què treballem?

Aquesta activitat és molt adequada com a cloenda de sessió, ja que la contextualització de seure en rotllana i el silenci aconseguit per sentir la tempesta permeten crear un bon ambient de concentració i relaxació i de tornada a la calma.

Reflexió:

És una activitat on els nens respecten el silenci i han d’estar atents per poder seguir les consignes que ordena el director. Aquesta dinàmica és molt positiva, atès que, per una banda, com a futurs mestres podem reunir els alumnes en rotllana i dominar el soroll del grup d’una manera dinàmica i, així, crear un bon clima d’aula. Per l’altra, estem treballant coordinació motriu i moviment, al mateix temps de treballar l’educació musical. A més a més, cal dir, que és una bona estratègia per tal de fer una xerrada o una explicació important, és a dir, una bona manera de captar l’atenció dels alumnes.Bota, rebota i flota!


Descripció de l’activitat:

Aquest exercici comença observant el moviment d'una pilota. Seguidament, es fan parelles, en les quals un integrant simula ser una pilota i l’altre interactua amb aquesta per crear una petita seqüència representativa, on un nen jugava amb la seva pilota. La segona part de l’activitat consisteix en fer el mateix, però, aquest cop, un integrant de la parella simula ser un globus. El globus a diferència de la pilota de tennis té un moviment molt diferent. Per tant, l’objectiu de l’activitat és simular i representar una història on s’expliqui la relació entre un nen i el seu globus/pilota. Finalment, es realitza una verbalització amb tots els companys i companyes del que s’ha observat al llarg de la seqüència.


Què treballem?

Els nens i nenes treballen la representació de moviment en l'espai, canvi de velocitat segons el material, interacció amb l'espai, l’empatia, l’expressió corporal i la improvització. Els aspectes anunciats anteriorment són molt importants pel desenvolupament de l’infant, tant físic com personal.


Reflexió:

Creiem que és una activitat molt interessant, perquè l’infant aprengui a observar el seu entorn i adquireixi la capacitat de comunicar-s'hi i relacionar-s'hi amb els diferents objectes i saber-ne representar el seu moviment.La pilota amb ritme!


Descripció de l’activitat:

En aquest exercici els alumnes han de seguir el ritme d’una banda sonora (o cançó triada pel mestre) amb una pilota de tennis, en el transcurs de l’activitat, a més a més, han d’anar seguint el ritme de la música amb la pilota, afegint moviment i canvis de sentit ocupant tot l'espai de l’aula. Per fer-ho, cal aprofitar el rebot de les pilotes i seguir el ritme de la música acompanyant-lo amb moviments arribant a aconseguir un ambient d'harmonia a l'aula.

Què es treballa?

Mitjançant aquest exercici els alumnes treballen la concentració i la coordinació motriu. Tot i així, durant tota la sessió té un paper molt important la música, atès que a partir d’una cançó es treballen els diferents ritmes de manera molt pràctica, tenint com instrument principal una pilota de tennis.

Reflexió:

És una activitat molt interessant per poder captar l’atenció dels alumnes, ja que és necessàri el silenci per poder escoltar la música i seguir el ritme amb la pilota. Aquesta activitat permet realitzar moltes consignes i adaptar-les al grup i complicar-a en cas que fos necessari, com per exemple demanar als alumnes que es posin al terra formant un cercle (cadascú amb una pilota) i, seguint el ritme, passin aquesta pilota al company del costat. El fet de poder treballar mitjançant una cançó permet que el mestre pugui escollir una o una altra partint de les característiques del grup, fet que ajuda a la dinàmica, ressolució de conflictes, entre d’altres.
Enormes i minúsculs!


Descripció de l’activitat:

És una activitat d’escalfament, en la qual és important utilitzar tot l’espai de l’aula, sense quedar cap espai buit, representant, a través del nostre cos, ocupar el mínim espai i el màxim espai. Per fer-ho, primer es comença de forma individual, seguidament en parelles i, finalment, en grup. Aquestes consignes poden variar. Cal dir que, mentre te lloc la dinàmica proposada, el mestre dóna diferents consignes, com per exemple: “representeu l’espai més petit que pogueu”, “representeu l’espai més gran que sapigueu”, “amb la persona que teniu al costat representeu l’espai més petit”... fet que exigeix estar concentrats en tot moment.

Què treballem?

Els nens i nenes treballen la relació espai - cos i la imaginació, atès que a partir de diferents ordres han de saber improvitzar i interactuar de forma adequada amb l’entorn i 'espai.

Reflexió:

Creiem molt important aquesta dinàmica, atès que els alumnes no solament treballen la relació entre el seu cos amb l’espai, sinó també les relacions socials amb els companys i companyes d’aula i exterioritzar els sentiments i les emocions. A més a més permet treballar la ubicació ens els tres espais, des d'una ubicació mes terranal (prop del terra), un espai intermitg i finalment ocupar un espai superior (per sobre del cap).

Mínim espai.  (efmdelcarme1cicle.blogspot.com.es)

Va de lletres

Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat consisteix en reproduir a través del nostre cos cada lletra de l’abecedari. Cada grup s’ha de posar d’acord en com fer les lletres, atès que segons els integrants d’aquests, les lletres seran d’una manera o d’una altre, és a dir, mai no seran idèntiques. Quan tenim clar el codi de cada lletra, comencem a crear les paraules, prèviament pensades. Per fer-ho cada alumne adopta el rol d'una lletra determinada per completar la paraula. Cal dir que, s’han de pensar paraules, que tinguin un nombre total de lletres igual al nombre d'alumnes que formen el grup.


Què treballem?

Els alumnes fent aquest exercici treballen l’expressió corporal i la representació. L’expressió corporal va molt més enllà de fer quatre passes de ball o gestos, atès que existeix una tècnica i una disciplina, la qual desenvolupa la capacitat d’entendre el cos i d’interpretar amb ell. Fem referència a aquest dos ítems, perquè considerem molt important que els nens i nenes siguin competents pel que fa a ésser capaços d'expressar els seus sentiments i les seves emocions mitjançant el cos així com idees o conceptes com el cas de les lletres.


Reflexió:

Pensem que és una dinàmica molt positiva que ajuda a introduir el tema de l’expressió corporal d’una forma senzilla i clara. Aquesta activitat permet treballar-se amb diferents consignes, com per exemple elaborar entre tots els membres d'un grup una lletra determinada. D’aquesta manera, els nens i nenes perden la vergonya al posar-se davant d’un públic i, així, poden gaudir de l’activitat.


C-A-R-P-E-T-AL'astronauta

Descripció de l’activitat:

Aquesta és una activitat d’escalfament que consisteix en caminar per la sala utilitzant tots els espais, sense quedar cap d’ells buit. A mesura que va avançant l’activitat se segueixen noves consignes, que el mestre dóna, com per exemple, saludar-se. Finalment, quan el mestre fa un so (consigna decidida) els alumnes reaccionen caminant com si fossin astronautes, de tal manera que estan  controlant el seu cos segons els moviments que volen fer.


Què treballem?

A partir d’aquest exercici podem veure que els nens i nenes treballen el control del cos vers l’espai, ja que el mestre realitza diferents consignes i l’alumne ha de reaccionar davant d’aquestes. Quan parlem del control del nostre cos, en aquesta activitat, ens referim a saber disminuir i augmentar la velocitat d’aquest quan les ordres ho indiquen, representant el moviment d'un astronauta per la manca de gravetat.


Reflexió:

Hem destacat aquesta proposta, ja que és una manera dinàmica de començar la classe i provoca que els nostres alumnes es diverteixin aprenent noves experiències amb una activitat senzilla que desperta tots els músculs del cos i sense ser-ne conscient es treballen diversos aspectes necessaris en l'educació física. També podem copsar que és una activitat que permet als alumnes començar la classe amb una predisposició més oberta, perquè estaran amb una actitud més relaxada i menys vergonyosa ja que aquesta activitat estimula la inivició provocada per la teatralització de moviments.

dimecres, 17 de desembre de 2014

Fem mans i mànigues !

Benvinguts,

Fer mans i mànigues, un bloc que pretén sintetitzar les activitats portades a terme durant el transcurs del primer semestre del mòdul d’Ensenyament i aprenentatge d’educació musical, visual i plàstica, i educació física, concretament en aquesta última matèria, Educació física. El títol del bloc pretén mostrar els objectius que, com a futurs mestres, considerem que cal perseguir en el treball a l’escola.

Una peça de vestir ha d’anar ben ajustada a la nostra mida. Així la màniga ha d’ajustar-se en amplada i llargària al braç. Aquesta és la feina dels modistes. Fer mans i mànigues és una dita catalana que vol dir que posem tots els mitjans per aconseguir quelcom o que actuem amb tots els mitjans possibles, que ens esforcem molt per aconseguir una cosa
.
A l’escola els mestres hem de ser modistes, és a dir, ajustar a mida les activitats que plantegem segons els grup classe que tenim al davant. Cal que posem tots els mitjans per aconseguir els objectius que perseguim en cada activitat i que actuem com a modistes, responsables que el nostre treball s’ajusti al màxim als nostres alumnes.


Així doncs, benvinguts al nostre bloc, esperem que us sigui d’utilitat.

Fins aviat!