dijous, 18 de desembre de 2014

La mímica a l'escola


Descripció de l’activitat:

L’activitat consisteix en representar verbs fent mímica, els quals seran proporcionats pel mestre, mentre que la resta dels companys del grup hauran d’anar endevinant cada una de les paraules.
Què treballem?

Amb aquest exercici els infants poden treballar la mímica i la interpretació, alhora que aquireixen nou vocabulari i, no tant sols això, sinó també a saber-lo representar. La interpretació és molt important perquè els companys puguin entendre el que s’està representat, això fa que els alumnes vagin agafant confiança en ells mateixos i tinguin molta més seguretat al relacionar-se amb els demés.

Reflexió:

És una proposta molt dinàmica que, al mateix temps, es treballen nous continguts de llengua, en aquest cas, vocabulari relacionat amb els verbs. Això fa que sigui una activitat molt completa per als nens. La mímica, doncs, és realment important en el camp del teatre, però també ho és per sí mateix, com a expressió artística, atès que actualment es valora l’expressió corporal tant com la verbal. Requereix, a més a més, una tècnica molt depurada. Els gestos han de ser clars, exagerats i molt precisos.


La música inspira


Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat consisteix en realitzar una actuació a partir de diferents músiques desconegudes pels infants fins al moment previ a la realització de la dinàmica en grup. A partir d’aquestes músiques s’han d’inventar una història segons el que la música els transmet. El més complicat, però, és pensar la idea principal amb el poc temps previ abans de l’actuació.


Què treballem?
Amb aquesta activitat es treballa l'escolta atenta d'una música desconeguda. Seguidament es treballa la posada en comú i el treball cooperatiu dels alumnes per a decidir quina posada en escena portaran a terme. Posteriorment a aquesta contextualització es treballa l'adquisició de rols i posada en escena.

Reflexió:

Podem dir que és una activitat molt completa, ja que no es centra únicament en un aspecte, sinó que interrelaciona els temes que motiven i criden més l’atenció als infants. És una activitat molt motivadora, ja que barreja la música, que és un recurs molt útil per cridar l’atenció dels infants, i l’actuació i posada en escena que ajuda als alumnes a confiar més si mateixos i a aprendre a moure’s i conèixer el seu propi cos i l’entorn.

 

Un, dos, tres...


Descripció de l’activitat:

L’activitat té el mateix funcionament que el “pica paret” tradicional afegint una consigna: representar un animal, un objecte, un ofici, etc. que els alumnes hauran de complir cada cop que es piqui la paret. Per tant, els participants, un cop el que para pica la paret, han de representar una consigna determinada amb el seu cos.


Què treballem?

És una activitat molt entretinguda i que permet treballar diverses consignes proposades pels alumnes, ja que poden representar diferents figures de diverses temàtiques. Això permet als alumnes concentrar-se i relaxar-se, atès que han de pensar el que volen representar.


Reflexió:


Excercici fàcil d’organitzar, atès que, per una banda, no és necessari cap material i, per l’altra, les consignes donen molt de joc a l’activitat per poder introduir qualsevol contingut, així com representació d’obres d’art, oficis o sentiments. És una activitat molt interessant que permet als alumnes treballar diversos rols alhora que es treballa la capacitat de representació d'aquests mentre s'ha de tenir un control del cos en un espai i temps concret establert per la duració de "la cançó" propia del joc.


Acrosport a l'aula


Descripció de l’activitat:

L’acrosport és una activitat acrobàtica que consisteix en formar figures humanes al terra. Integra aquests elements fonamentals: formació de figures o piràmides corporals, acrobàcies i elements de força, flexibilitat i equilibri. Si ho volem fer més difícil també podem incloure-hi transicions acrobàtiques i música. És una activitat molt interessant ja que permet treballar tant en grups reduïts (parelles) com en grups de diversos alumnes fet que permet realitzar formes i estructures completament diverses i amb complexitat diferent.


Què treballem?

Mitjançant la dinàmica de l’acrosport treballem la força, la flexibilitat, la propulsió i l’equilibri amb les infants. Cal dir, però, que cada infant tindrà una funció o habilitat segons la seva figura. Per tant, parlem del “base”, sent la persona que subjecta, i “‘làgil”, sent la persona que realitza els elements d’equilibri i flexibilita o salts acrobàtics .


Reflexió:
Creiem que aquesta activitat és molt important, atès que cada alumne del grup-classe té un paper fonamental, és a dir, no hi ha diferències que valguin, ja que les diferències sumen. És necessàri, doncs, tant el base com l’àgil i, per tant, mitjançant aquesta dinàmica estem deixant enrere tots els prejudicis i inseguretats, deixant veure una bona autoestima.


Acrosport - PiràmideL'ombra del nostre JODescripció de l’activitat:

És una activitat interdisciplinar perquè els alumnes han de posar en pràctica la interelació de les tres matèries del modul la música, la plàstica i la dansa. A partir de grups han de representar un tema que tingui una continuïtat i un sentit propi, com per exemple, les quatre estacions de l’any. El punt fort de l’activitat, pero, és que la representació s’ha de fer mitjançant ombres i diferents materials que el mestre proporciona per tal de  complementar i acompanyar la nostra actuació.

Què treballem?

Estem treballant amb els alumnes la imaginació de crear una representació a partir de materials com les ombres xineses, en les quals és molt important la precisió dels moviments per tal que quedin clars des de l’altra banda de la pantalla.

Reflexió:

És una proposta molt interessant per poder practicar amb els nens, ja que aquest material és molt motivador amb els infants. A més a més, poden experimentar amb l’entorn que els envolta i conèixer nous recursos fet que provoca una curiositat i motivació extra. Així com en la resta d’activitats de la sessió interdisciplinar, els nens i nenes poden treballar tots els aspectes relacionats amb l’expressió corporal com per exemple: el moviment, la vergonya, la confiança, els sentiments, la imaginació, la coordinació de moviments, la precisió i l’autonomia.     

Imaginem


Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat consisteix en representar una acció a partir de diferents objectes. El mestre és qui presenta aquests objectes, els quals els podem trobar a la nostra vida quotidiana. A partir d’aquí, cada alumne ha d’agafar-ne un i representar el primer que li vingui al cap en pensar en aquest objecte, sense que aquesta representació hagi d'anar lligada estrictament a l'ús real d'aquell objecte. Permet crear consignes diferents afegint so a la representació.


Què treballem?

Els nens treballen la imaginació i la improvització, ja que han de representar ràpidament allò que els hi passa per la ment quan veuen l’objecte.


Reflexió:

Aquesta activitat ajuda als alumnes a desinivir-se i perdre la vergonya amb els companys. És molt interessant veure l'evolució del moviment des del primer cop que es porta a terme fins que s'ha perdut la vergonya en acabar l'activitat.

Mans de tempesta


Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat comença creant una rotllana amb tots els membres del grup-classe, on es determinen dos rols: el director i la tempesta. Un alumne fa de director, el qual serà l’encarregat de dirigir la tempesta i podrà decidir la intensitat i la durada d’aquesta. La tempesta, en canvi, és la resta del grup i són els encarregats de donar so a aquesta. El soroll de la tempesta es pot aconseguir de diferents maneres: segons la intensitat que el director hi vulgui posar picant de mans, picant amb els dits d’una mà al palmell de l’altra…

Què treballem?

Aquesta activitat és molt adequada com a cloenda de sessió, ja que la contextualització de seure en rotllana i el silenci aconseguit per sentir la tempesta permeten crear un bon ambient de concentració i relaxació i de tornada a la calma.

Reflexió:

És una activitat on els nens respecten el silenci i han d’estar atents per poder seguir les consignes que ordena el director. Aquesta dinàmica és molt positiva, atès que, per una banda, com a futurs mestres podem reunir els alumnes en rotllana i dominar el soroll del grup d’una manera dinàmica i, així, crear un bon clima d’aula. Per l’altra, estem treballant coordinació motriu i moviment, al mateix temps de treballar l’educació musical. A més a més, cal dir, que és una bona estratègia per tal de fer una xerrada o una explicació important, és a dir, una bona manera de captar l’atenció dels alumnes.